foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


****************
saulute@kedainiai.lt
+370 347 55531

Kėdainių pagalbos šeimai centras


 

BENDRO POBŪDŽIO TVARKOS

 

 

Kėdainių pagalbos šeimai centro Darbo tvarkos taisyklės

Kėdainių pagalbos šeimai centro darbo apmokėjimo sistema

Kėdainių pagalbos šeimai centro darbo apmokėjimo sistemos priedai 2018 01 01

Kėdainių pagalbos šeimai centro vienkartinių išmokų, priedų ir preminjų mokėjimo tvarka.

Kėdainių pagalbos šeimai centro darbdaviui priklausančių ir darbuotojui perduotų darbo priemonių, turto ir lėšų naudojimo tvarka 

Kėdainių pagalbos šeimai centro informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Kėdainių pagalbos šeimai centro  darbo užmokesčio skaičiavimo ir mokėjimo tvarka

Kėdainių pagalbos šeimai centro paramos ir labdaros gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarka 

Kėdainių pagalbos šeimai centro savanoriškos veiklos organizavimo tvarka

Kėdainių pagalbos šeimai centro tarnybinių mobiliųjų telefonų naudojimo tvarka

Kėdainių pagalbos šeimai centro tarnybinių mobiliųjų telefonų sąrašas

Kėdainių pagalbos šeimai centro Gautų asmenų prašymų, pasiūlymų ir skundų nagrinėjimo tvarka 

Kėdainių pagalbos šeimai centro Atostogų suteikimo ir atostogų eilės sudarymo tvarka

 

 

SOCIALINĖ VAIKŲ GLOBA

 

Kėdainių pagalbos šeimai centro patvirtinta Socialinės globos kaina 

Kėdainių pagalbos šeimai centro vaiko universalios išmokos panaudojimo tvarka 

Kėdainių pagalbos šeimai centro individualaus socialinės globos plano sudarymo tvarka

Kėdainių pagalbos šeimai centro globojamo (rūpinamo) vaiko palydėjimo į savarankišką gyvenimą tvarka 

Kėdainių pagalbos šeimai centro Lėšų smulkioms išlaidoms (kišenpinigių) skyrimo ir mokėjimo globojamiems (rūpinamiems) vaikams tvarka 

Kėdainių pagalbos šeimai centro maistpinigių laikinai globojamą (rūpinamą) vaiką paimantiems svečiuotis asmenims mokėjimo tvarkos aprašas 

Kėdainių pagalbos šeimai centro  globojamų (rūpinamų) vaikų maitinimo organizavimo savaitgaliais ir švenčių dienomis aprašas 

Kėdainių pagalbos šeimai centro Maisto reikmėms reikalingų lėšų ar natūrinių maisto produktų globojamam (rūpinamam) vaikui laikinai išvykstant tvarkos aprašas 

Kėdainių pagalbos šeimai centro Globojamo (rūpinamo) vaiko poreikių vertinimo tvarkos aprašas 

Kėdainių pagalbos šeimai centro globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis į šeimas tvar

Kėdainių pagalbos šeimai centro vaiko „savo asmens“ (patikėtinio) numatymo ir paskyrimo tvarkos aprašas 

Kėdainių pagalbos šeimai centro atitikties socialinės globos normoms vertinimo/įsivertinimo tvarkos aprašas 

Kėdainių pagalbos šeimai centro atitikties socilainės globos normoms vertinimo/įsivertinimo klausimynas

 

SOCIALINIS DARBAS SU ŠEIMOMIS 

 

Kėdainių pagalbos šeimai centro Paslaugų šeimai teikimo tvarka 

Kėdainių pagalbos šemai centro Paslaugų šeimai teikimo tvarkos PRIEDAI 

Kėdainių pagalbos šeimai centro Tikslingo išmokų panaudojimo tvarka 

Kėdainių r. savivaldybės Socialinio darbo su šeimomis tvarkos aprašas 

Kėdainių r. savivaldybės Socialinių išokų ir kompensacijų teikimo socialinę riziką patyrusiems gyventojams tvarkos aprašas

 

LAIKINO APGYVENDINIMO NAMAI MOTINOMS IR VAIKAMS

Kėdainių pagalbos šeimai centro laikino apgyvendinimo namų motinoms ir vaikams tvarkos aprašas

Kėdainių pagalbos šeimai centro  Laikino apgyvendinimo namų motinoms ir vaikams  klientės ir jos vaiko (vaikų) trumpalaikio išėjimo iš centro tvarka

Kėdainių pagalbos šeimai centro Laikino apgyvendinimo namų motinoms ir vaikams klientų lankymo taisyklės

Kėdainių pagalbos šeimai centro ( Laikino apgyvendinimo namų motinoms ir vaikams vidaus tvarkos taisyklės 

 

VAIKŲ DIENOS CENTRAS

 Kėdainių pagalbos šeimai centro vaikų dienos centro veiklos organizavimo tvarkos aprašas 

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rekomendacijos vaikų dienos centro veiklai

 

 GLOBOS CENTRAS

Budinčio globotojo veiklos Kėdainių rajono savivaldybėje  organizavimo tvarkos aprašas 

Kėdainių pagalbos šeimai centro Globos centro Budinčio globotojo veiklos organizavimo tvarka 

 

 

Budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo) veiklos kokybės vertinimo ir vertinimo kokybės priežiūros tvarkos aprašas 

Krizių valdymo Globos centre tvarkos aprašas 

Tėvų, artimųjų giminaičių, kitų asmenų, susijusių su vaiku emociniais ryšiais, susitikimų taisyklės 

Vaiko paruošimo išvykimui/atvykimui į/iš globėjo, budinčio globotojo, įtėvio šeimą planas 

Globos centro intensyvios pagalbos teikimo, esant kriziniams atvejams, tvarkos aprašas 

Globos centro  Laikino atokvėpio paslaugos teikimo tvarkos aprašas 

Budinčio globotojo prižiūrimam vaikui skirtų lėšų panaudojimo tvarkos aprašas 

Globojamo (rūpinamo) vaiko poreikių vertinimo tvarkos aprašas 

Reagavimo į globojamo (rūpinamo) vaiko teisių pažeidimų tvarka 

Globos centro Asmenų/šeimų supažindinimo su galimu globoti (rūpinti) vaiku tvarkos aprašas 

Globos centro Vaiko susitikimų su tėvais, giminaičiais, globėjais (rūpintojais), įtėviais organizavimo tvarkos aprašas 

Klausimynas apie teikiamas paslaugas Globos centre 

Konfidencialumo deklaracija 

 

 

 

 

    
    

 


Copyright © 2020 Kėdainių pagalbos šeimai centras Rights Reserved.